Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – ułatwienia w korzystaniu z CEIDG.

 

W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja (Dz.U. z 2015.1893) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015.584 ze zm.). Niniejsza nowelizacja wprowadziła uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom „rezygnacji” z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to tylko niektóre ze zmian w funkcjonowaniu CEIDG.

Ułatwienia dla przedsiębiorców.

Nowe przepisy wprowadzają wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Ograniczona została m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej (zmiana art. 32 ust. 2). W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzono również  możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a wpis nie będzie publikowany w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek z informacją o nierozpoczęciu działalności.

Automatyczne wykreślanie przedsiębiorców z CEIDG.

Nowelizacja pozwala na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie odbywa się w ramach czynności materialno-technicznej zamiast w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że nie ma  m.in możliwości odwołania od tej decyzji.

Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorca nie złożył we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, ma także miejsce (zgodnie z ust. 4-8 w art. 34 ustawy):

  • w sytuacji, gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Postępowania dotyczące wykreślenia niewznowionych działalności oraz wykreślenia przedsiębiorców z zakazem prowadzenia działalności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, są realizowane zgodnie z nowymi regulacjami (art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Istotną zmianą jest dodanie nowej przesłanki do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu przez Ministra Rozwoju, dokonanej po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie ma miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (nowy art. 35 ust. 1a).

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegają wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji). Nie dotyczy to wpisów cudzoziemców.

Możliwość poprawiania wniosków.

Dzięki nowym przepisom (prawo do ponownego przekształcania wniosku przedsiębiorcy) pracownicy urzędów gmin zyskali  możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG (nowy art. 36a)

Wykreślanie z rejestrów działalności regulowanej bez wniosku przedsiębiorcy.

Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie musza składać dodatkowego wniosku do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej o wykreślenie z tego rejestru. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej samodzielnie wykreśla wpis przedsiębiorcy po uzyskaniu informacji z CEIDG.

Nowe funkcjonalności i dodatkowe dane podlegające wpisowi.

W ramach zmian, do katalogu danych podlegających wpisowi dodany został numer telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacje odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego (zmiana art. 25). W CEIDG udostępniona została także funkcjonalność potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania imienia, nazwiska, PESEL i NIP przedsiębiorcy przez instytucje finansowe (nowy art. 38 ust. 2a)

Nowe przepisy uporządkowały również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym (zmiana art. 31). Rozwiązano także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych. W ustawach, w których cały czas mowa jest o tym, iż przedsiębiorca powinien podać numer EDG, dokonane zostaną zmiany, uwzględniające fakt, że od czasu uruchomienia CEIDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.

Ważną zmianą jest zniesienie opłaty za udostępnienie danych CEIDG – po wejściu w życie nowelizacji, dane te są bezpłatne, hurtowo udostępnianie podmiotom publicznym i komercyjnym (zmiana art. 39).

Po 12 miesiącach od wejścia nowelizacji w życie (19 maja 2017 r.)  zacznie obowiązywać regulacja umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS.

Wprowadzenie „pełnego”, jednego okienka w ramach CEIDG, pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS. Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS, jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS (pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS).

 

Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

298 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

160 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

178 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

236 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

167 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

235 KBPobierzPodgląd pliku

CEIDG-POPR - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

136 KBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

140 KBPobierzPodgląd pliku