Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Sławoborze
oraz realizacji praw osób fizycznych

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Urząd Gminy Sławoborze

reprezentowany Wójta Gminy Sławoborze,

ul. Kolejowa 8,

78-314 Sławoborze

 tel.: 94 3647559, e-mail: ug@slawoborze.pl,

 1. Administrator wyznaczył Inspektora0 Ochrony Danych (IOD) – Annę Kocur-Zychowicz,
  z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: ug@slawoborze.pl
  lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie,
  2. wykonywanie przez Urząd zadań realizowanych w interesie publicznym
   lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Urzędowi,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym Urząd powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,

- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                        Urząd nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

                        Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

- wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Urzędu.

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY SŁAWOBORZE

220 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

230 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

225 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

223 KBPobierzPodgląd pliku