Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych na rok 2019 – stawki i obowiązujące formularze

W roku bieżącym Rada Gminy Sławoborze nie podjęła nowych uchwał  w sprawie  stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz nowych wzorów formularzy podatkowych, zatem w roku 2019 obowiązywały będą stawki i formularze obowiązujące w roku 2018.

W przypadku, gdy nowe wzory formularzy zostaną określone w drodze rozporządzenia, co wynika z ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym,  odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych (gmina Sławoborze znajduje się w III okręgu podatkowym).

Stawka podatku rolnego za 1ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równowartością pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast w stosunku do 1ha gruntu rolnego niestanowiącego gospodarstwa rolnego wysokość stawki stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w dniu 18 października br. (M.P.2018.1004), że średnia cena skupu żyta w ciągu 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt (kwintal), stanowiąca podstawę do wyliczenia podatku rolnego na rok 2019 (w roku 2018 wynosiła ona 52,49 zł).

W związku z powyższym stawki podatku rolnego w 2019 r. wyniosą:

- dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5 q żyta x 54,36 zł od 1 ha przeliczeniowego) – 135,90 zł

- od 1ha pozostałych gruntów - niestanowiących gospodarstwa rolnego, czyli poniżej 1 ha (5 q żyta x 54,36 zł od 1 ha fiz.) - 271,80 zł

Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  Jak podał Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2018 r. (M.P.2018.1005), średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m(w roku 2018 – 197,06 zł za 1 m3).

Wobec powyższego podatek leśny w 2019 r. od 1 ha wyniesie  42,2356 zł. [w 2018 – 43,3532 zł]