Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO W 2015 R.


Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Stawka podatku rolnego za 1ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równowartością pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast w stosunku do 1ha gruntu rolnego niestanowiącego gospodarstwa rolnego wysokość stawki stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.


Na terenie gminy Sławoborze w 2015 roku do obliczenia podatku rolnego stosuje się cenę ogłoszoną w Monitorze Polskim (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 935). Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt (kwintal).


Stawki podatku rolnego na terenie gminy Sławoborze w 2015 r. wynoszą:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 153,425 zł (2,5  x 61,37 zł),
  • od 1 ha gruntów pozostałych (poniżej 1 ha) – 306,85 zł (5 x 61,37 zł).


INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO W 2015 R.

Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jak podał Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2014 r., średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m3 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 955).


Wobec powyższego, podatek leśny na terenie gminy Sławoborze w 2015 roku od 1 ha wyniesie 41,547 zł.