Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 20 kwietnia 2011 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,, Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ‘’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Najważniejsze zmiany rozporządzenia to :

1)    Zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia z 20 ha do 100 ha, dla jednego beneficjenta, w ramach całego okresu programowania. .Konsekwencją zmiany w tym zakresie jest określenie, iż jednym z warunków przyznania pomocy na zalesienie ( powierzchni powyżej 20 ha ), jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn,. zm. ) . Tak więc regulacje zawarte w tym zakresie w niniejszym rozporządzeniu mają jedynie na celu zweryfikowanie przez służby ARiMR czy wymogi określone w przepisach ww. ustawy są przestrzegane w przypadku ubiegania się o pomoc na zalesienie w ramach PROW  2007 – 2013.

      2 )  Możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z
            lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu musi wynosić 0,1 ha.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia :

•    Uprościła przepisy związane z określaniem przez geodetę nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia ;
•    Doprecyzowała przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego ;
•    Dostosowała przepisy ww. rozporządzenia do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( Dz. u.z 2008 roku, Nr 170, poz. 1051, z późn. zm. ), które mają zastosowanie również do płatności na zalesienie gruntów rolnych.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy, od 1 czerwca do 31 lipca 2011r.