Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wnioski o przyznanie pomocy z działania ,, Ułatwianie startu młodym rolnikom ‘’ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w tym roku od 26 kwietnia do 24 czerwca.
         Nowe zasady przyznawania pomocy młodym rolnikom określone zostały                      w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,, Ułatwianie startu młodym rolnikom”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 62, poz. 321 ).
          Pula środków dostępna w tegorocznym naborze wynosi około 500 milionów złotych. Młody rolnik może otrzymać jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys złotych.  Z takiej pomocy może skorzystać w tegorocznym naborze ponad 6,5 tys osób.
         Pomoc mogą otrzymać osoby, które planują rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej. O pomoc mogą ubiegać się również osoby, które już prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym. Osobom już prowadzącym działalność rolniczą pomoc może być przyznana jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy.
         Znowelizowane rozporządzenie o przyznaniu wsparcia z działania ‘’ Ułatwianie startu młodym rolnikom ‘’ zmieniło tryb przyznawania pomocy. Według nowych zasad każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej, według trzech kryteriów : powierzchni użytków rolnych tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo.
         Pomoc z działania ‘’ Ułatwianie startu młodym rolnikom ‘’kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia i planują rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub już gospodarują na własny rachunek.
          Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys młodych rolników.
         Więcej informacji na stronie ARiMR.